In-house Training

Service Innovation Era 4.0

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากภาคการบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการมากว่าภาคการผลิต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบททางสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นทุกวัน ในขณะที่การบริการต่างๆ ที่มีอยู่วันนี้อาจถูกทำลาย (Disrupt) โดยไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น องค์กรจึงต้องรับมือกับความท้าทายและโอกาสนี้ด้วยการสร้างสรรค์ปรับปรุงการบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับทุกความต้องการลูกค้าได้ นวัตกรรมการบริการจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  2. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของนวัตกรรมการบริการ
  3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์องค์กร

ผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมบริการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

หัวข้อการอบรม

เวลา

กิจกรรม

วันที่หนึ่ง

09.00 – 16.00

• แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
• แนวคิดของนวัตกรรมการบริการ (Why Who What How)
• แนวทางการออกแบบ
• กระบวนการออกแบบการบริการ : การสำรวจโอกาสธุรกิจและหารหาข้อมูลลูกค้าเชิงลึก
• Workshop 1: การสำรวจโอกาสธุรกิจ
• Workshop 2: การหาข้อมูลลูกค้าเชิงลึก

วันที่สอง

09.00 – 16.00

• กระบวนการออกแบบการบริการ : การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการ
• Workshop 3: การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการ
• กระบวนการออกแบบการบริการ : การนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง
• Workshop 4: การพัฒนาต้นแบบการบริการ
• Workshop 5: การทดสอบต้นแบบกการบริการ
• Workshop 6: การสร้างโมเดลธุรกิจและ Service Blue Print

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคา 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles