In-house Training

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน (Stakeholder Engagement for Sustainability)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนั้น ย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาวเนื่องด้วยอาจได้รับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กร ดังนั้น องค์กรที่ต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องติดตามและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการวางแผนและนำไปดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และจัดวางระบบบริหารงานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างมีประสิทธิผลและสมดุล หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ได้นำเสนอแนวทางของมาตรฐาน AA 1000 Stakeholder Engagement Standard ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00 – 12.00 • แนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ความจำเป็นและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• หลักการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13.00 – 16.00 • การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความคาดหวัง
• การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญ
• การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพัน
• การวางแผนในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การประเมินผลความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การรักษาและเพิ่มความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• กรณีศึกษา

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถรับชมคลิปแนะนำหลักสูตรด้านล่างนี้


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles