In-house Training

การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ ต้องมีความเข้าใจลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า  ดังนั้น องค์กรจึงต้องมาพิจารณาความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า VOC หรือ Voice Of Customer คำว่า VOC ย่อมาจาก Voice of Customer หมายถึง “เสียงของลูกค้า” ซึ่งแต่ละคนอาจให้นิยามหรือกำหนดเป้าหมายของคำๆ นี้แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) พ.ศ. 2553-2554 ได้เคยนิยามว่า Voice of Customer Management นั้น เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
  • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC) บริการลูกค้า
  • เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการ แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00 • ความสำคัญของ VOC
• VOC คืออะไร
• ช่องทางของ VOC
• แนวทางการหา VOC
13.00-16.00 • วิธีการวิเคราะห์ VOC
• การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement ในอนาคต
• กรณีศึกษา

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles