[2021][Online] CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)

          บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (Smile by Heart) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

วิทยากร: อ.นารีรัตน์ นุโยค

           ​รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ
 • สำนักงาน ป.ป.ส.
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • บริษัท โรสแมริน จำกัด (สถาบันความงาม)
 • Admin Page : บุคลิกดี มีสาระ

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานที่ให้บริการส่วนหน้า (Front Line), พนักงานให้บริการสนับสนุน
 • ผู้รับผิดชอบงานบริการ และผู้สนใจ

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ กันยายน 2564 (อบรมผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรม

09.00 – 16.00 น.   

 • ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
 • การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ
 • กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา
 • กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ
 • การสื่อสารในงานบริการ 
 • เทคนิคยิ้มด้วยใจ (Smile by Heart) 
 • เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร 
 • Do & Don’t  ของการสื่อสารในงานบริการ
 • กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ
 • สรุป และถาม ตอบ