In-house Training

การวิเคราะห์และการปรับปรุงแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  หนึ่งในความพยายามในการลดต้นทุนดังกล่าวคือการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นแบบ Lean โดยการมองหาความสูญเปล่า 7 ประการ ในแต่ละกระบวนการ   ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจนั้น จำเป็นต้องใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM ซึ่งเป็นผังแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ โดยทำการปรับปรุงและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และกลายเป็น แผนผังสายธารแห่งคุณค่าสำหรับอนาคต (Further State Value Stream)

วัตถุประสงค์  

  1. เข้าใจถึงความสำคัญของความสูญเปล่า 7 ประการ,การลดและสร้างแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean
  2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการ การสร้าคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
  3. สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ การสร้างผังคุณค่าในอนาคต (Further State Value Stream Mapping)

วิธีการฝึกอบรม

  • บรรยาย ฝึกปฏบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน  วิศวกร และผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจนำแนวคิดของระบบ Lean ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00 ·   วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN

·   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN

·   การสำรวจคุณค่าและความสูญเปล่า 7 ประการ

·   Workshop : 7 wastes

·   การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM

·   Workshop : VSM

·   การวัดประสิทธิภาพของเตรื่องจักร (OEE)

·   การอ่านและการใช้งานข้อมูลใน Current State VSM

·   การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM

·   แนวทางการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ใน VSM

·   ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการกำหนด VSM

ราคาค่าบริการ  :

วันจันทร์ – ศุกร์         ราคา           30,000     บาท/วัน

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด

สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles