คนสัมผัสคน

World Expo ณ นคร Milan

High-mix Low-volume

Productivity 2015 Conference