โครงการจัดการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain De-carbonization)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานความสำเร็จ ขององค์กรเครือข่ายด้านผลิตภาพในภาคอีสาน