28 กรกฎาคม 2016

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานความสำเร็จ

ขององค์กรเครือข่ายด้านผลิตภาพในภาคอีสาน

 ขอนแก่น

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่2จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (คนกลาง) พร้อมด้วย คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ (ที่2จากซ้าย)  คุณวีรเสน เพชรแท้ ผู้บริหารจากบริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (ซ้ายสุด)  และคุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร ผู้บริหารจากบริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด (ขวาสุด) นำเนื่องในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อ “ผลักดัน Productivity สู่ภาคอีสาน เสริมศักยภาพธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Productivity Awareness ประจำปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายด้านผลิตภาพขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ อันจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้