22 ตุลาคม 2015

PM01-crop

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผู้ผลิตปลาสวรรค์ทาโร

องค์กรต้นแบบการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร โครงการ PF+KM 2558

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผู้ผลิตปลาสวรรค์ทาโร โดยเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบความสำเร็จที่ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้ KM เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร” จากการเข้าร่วมโครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM ประจำปี 2558 โดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดและบูรณาการกิจกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพและการจัดการความรู้สู่อนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลักดันกิจกรรมผลิตภาพจากองค์กรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ ณ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช