12 พฤษภาคม 2023

 

สัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่า พนักงานของคุณเริ่มที่จะไม่ Engage กับองค์กร

 

ความรู้สึกรัก และผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จ ในการผลักดันการดำเนินงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย หลายองค์กรมีการทำ Workforce Engagement อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำ Survey
เพื่อให้ทราบถึงระดับของความผูกพัน และปัจจัยที่ส่งผล ทำให้สามารถนำประเด็นที่เป็นปัญหา
มาดำเนินการวางแผนปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม

แต่คุณทราบหรือไม่ว่า จริงๆ แล้ว เราสามารถสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อมองหาสัญญาณเตือน ถึงความรู้สึกที่มีต่อองค์กรได้ว่า พนักงานยังคงรัก และผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถเหมือนที่เคยเป็นมาหรือไม่

 

 มาลองสังเกตอาการของพนักงานดูว่าเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่

 1. ทำงานเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
 2. พยายามลดบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 3. ปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 4. ไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรน้อยลง
 6. สื่อสาร และทำงานร่วมกับทีมน้อยลง

 

6 สัญญาณเตือนที่กล่าวมานี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ Engage ของพนักงานที่มีต่อองค์กร หรือที่เราเรียกกันว่า ภาวะ Not Engaged

ซึ่งเมื่อมีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลโดยตรงต่อ Productivity ของงาน และเมื่อผลงานไม่ดี ผลการประเมินของพนักงานก็ไม่ดีไปด้วย ซึ่งกระทบโดยตรงต่อความก้าวหน้าของพนักงาน และจะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดีต่อองค์กรมากขึ้น จนอาจถึงภาวะที่เราเรียกว่า ภาวะ Actively Disengaged ซึ่งพฤติกรรมของภาวะนี้ที่สังเกตได้ คือ

 1. แสดงถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่องานและองค์กร
 2. พูดถึงองค์กรในแง่ลบ
 3. ต่อต้านผู้บริหาร และองค์กร
 4. บั่นทอนเพื่อร่วมงาน
 5. สร้างความขัดแย้งในหน่วยงาน และข้ามหน่วยงาน
 6. ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

 

 

ดังนั้นหากเราสามารถจับสังเกต อาการของพนักงาน ที่เริ่มจะไม่ Engage กับองค์กรเบื้องต้นได้ก่อน ที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะ Actively Disengaged และหาทางปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่ทำให้พนักงานเริ่มรู้สึกไม่ดีกับองค์กรได้ทัน
ก็จะส่งผลดีทั้งกับตัวพนักงานเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

เราเชื่อว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่เริ่มเข้ามาทำงานกับองค์กร มักจะมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และพร้อมที่จะเรียนรู้ ทุ่มเททำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ เพราะพวกเขาเองก็อยากที่จะได้รับโอกาสที่ดีจากการทำงานเช่นกัน แต่คงจะต้องมีเหตุที่ทำให้เขามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ดังนั้น หากเราหาสาเหตุนั้นให้เจอ และแก้ไขได้ตรงจุด ก็จะทำให้องค์กรของคุณมีพนักงานที่พร้อมจะทุ่มเททำงานเพื่อองค์กร พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ในทุก สถานการณ์

ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก

 
Writer