19 กรกฎาคม 2022

Google ผลักดัน Wellbeing

ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร

 

การมีสุขภาวะที่ดี หรือ Wellbeing นั้นเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตการทำงาน สามารถสร้างด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน สร้างสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน  มากกว่าแค่การจัดให้มีสิทธิพิเศษหรือกิจกรรมต่างๆเพราะ Google ตระหนักว่าเรื่องของ Wellbeing เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เราจึงพยายามผลักดัน Wellbeing ด้วยวิธีการเหล่านี้

 

 

อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง ทำไม Google จึงผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทำไม Google จึงผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
Writer