13 มิถุนายน 2022

ปั้น HR System ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ด้วยกลยุทธ์ทีมเวิร์ค HR x Line Manager

วิกฤต Covid-19 ทำให้ HR ต้องพยายามเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองทั้งธุรกิจและความต้องการจากทุกหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน ทักษะใหม่ๆ หรือการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ HR คงไม่ใช่ Super hero ที่สามารถจะรู้เห็นทุกกระบวนการของงานและสามารถจัดการทุกเรื่องได้เพียงลำพัง ผู้บริหารสายงานจึงเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญ ที่จะรู้ดีที่สุดว่าทิศทางการปรับกระบวนการทำงาน หรือการพัฒนาที่จำเป็นคืออะไร แต่ก่อนที่จะเริ่มปรับปรุงหรือพัฒนา มาตรวจเช็คและทำความเข้าใจกับกลยุทธ์สำคัญในระบบบริหารงาน HR  ที่ทีมวิทยากรสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้พัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบแนวทางสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Award

…..

HR System

 


Strategic HR Management
กลยุทธ์ของ HR ต้องตอบโจทย์องค์กร
ในเชิง Strategy ผู้บริหารHRจะต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้ชัด โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกับผู้บริหารสายงานต่างๆ รับทราบความต้องการ ทักษะจำเป็นที่ต้องการ รวมถึงแนวทางการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ HR ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง

 

 

Recruitment Management เพราะเราต้องการคนที่ใช่
ทันทีที่เราจ้างคนมา 1 คน นั่นแปลว่ามี Cost ที่เป็น Fix Cost เกิดขึ้นตามมามากมาย ดังนั้นในการสรรหาจ้างคนเข้ามาต้องมีการกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถทำงานได้ทันทีและตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

 

 


Training & Development ต้องพัฒนาถ้าเราอยากได้ Competency ที่มากกว่า
องค์กรต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องการคนที่มีศักยภาพด้านไหนบ้าง มีทักษะทั้ง Hard และ Soft อย่างไร และองค์กรควรมีแผนพัฒนา IDP คือ Individual Development Plan เพราะคนแต่ละคนมี Gap ไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้บริหารในสายงานนั้น ๆย่อมจะรู้ว่าลูกน้องแต่ละคนมีความสามารถแค่ไหน และเราจะสามารถเติมเต็มความรู้ความสามารถอะไรเข้าไป

 

 

Compensation Management ตอบแทนตามความสามารถและความทุ่มเท
เมื่อพูดถึงค่าจ้าง เงินเดือน หรือ Incentive Benefits ต่าง ๆ ควรให้ตามความสามารถ ใครทำงานมาก ใครเก่งมาก ใครลงทุนมาก ใครใส่ Effort มาก คนนั้นควรจะได้มาก เพราะหากคนที่ทุ่มเทแต่ไม่ได้ตอบแทน เขาจะรู้สึกอ่อนล้า แล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ทำ

 

 


Performance Management ไม่ใช่ประเมินแค่รู้คะแนน แต่ต้องหากลุ่ม Talent ได้ด้วย
ผลการประเมินควรต้องแยกกลุ่มพนักงานได้ด้วย เช่น กลุ่ม Talent หรือกลุ่มที่ไม่ทุ่มเทให้องค์กร และต้องรู้ว่า จะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไร เพราะบางทีอาจไม่คุ้มที่จะลงทุนกับคนที่ไม่พร้อมจะไปกับเรา

 

 

Employee & Labor Relations เมื่อต้องปรับวิถีการทำงาน HR Policy ก็ต้องปรับตามเช่นกัน
สถานการณ์ปัจจุบัน หลายองค์กรอาจจะปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Work from Home, Hybrid Working หรือ Work Anywhere ดังนั้น HR ก็ต้องมีกระบวนการคิดไปสู่การทำงานในรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกัน รวมถึงเรื่อง Work Environment การสร้าง Culture และเรื่อง Health & Safety ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ

 

เมื่อลองดำเนินการกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน HR System ผลลัพธ์ที่ได้ควรทำให้เราสามารถได้พนักงานที่เก่ง ตรงความต้องการ พนักงานมีความสุขจากการทำงาน มี loyalty ต่อองค์กร รวมถึงเรื่อง output ต่าง ๆ ที่มี productivity เพิ่มสูงขึ้น หากผลลัพธ์ที่กล่าวมายังไม่ดี ก็ต้องกลับไปดูใน HR System ว่าเราต้องปรับปรุงจุดไหนเพิ่มเติม และในที่สุดเมื่อผลลัพธ์เรื่องคนออกมาดี องค์กรก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ส่งผลเรื่องการลดต้นทุนธุรกิจ ลดปัญหาความผิดพลาด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หัวใจสำคัญ คือระบบ HR จะต้องดำเนินไปด้วยกันระหว่าง HR กับ ผู้บริหารสายงาน

ที่มา : คุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity GURU EP.20 Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้
โดย คุณฉันทลักษณ์ มงคล และ คุณดุจดาว ดวงเด่น

 

Infographic

 

 

รับชม

คุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity GURU EP.20 Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้

…..

หลักสูตรแนะนำ

HR for non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) 

HR for non HR in Digital Program
Writer