27 สิงหาคม 2019

“หลายท่านคงทราบดีว่า การโค้ช คือ ทักษะชวนคิดผ่านการตั้งคำถาม ที่จะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช สามารถคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง”
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป