9 สิงหาคม 2018

เมื่อกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

“เรา” จะสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางคลื่นลมที่รุนแรงและรวดเร็ว ได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไร?

ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่จะส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล  ผ่านการเชื่อมโยงหลักคิดและข้อกำหนด มอก.9999 สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการสร้างอุปนิสัยที่สำคัญ 9 ประการ นำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรได้อย่างเข้มแข็ง

อ่านบทความ คลิก

สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ