Complex Problem Solving ทักษะสำคัญของบุคลากร สู่เส้นทางที่ยั่งยืนขององค์กรในอนาคต


สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง
คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity