24 April 2018


สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง
คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute