14 มีนาคม 2018

เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คำขวัญสุดคลาสสิกที่มักจะได้ยินทุกปีในช่วงวันเด็ก ถึงแม้จะเป็นคำขวัญเก่าๆ ที่เราก็คุ้นเคย แต่หากพิจารณาเนื้อความของคำขวัญก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมคนสู่อนาคต และยังสะกิดเตือนในแง่มุมของการพัฒนาคนได้อย่างทันยุคทันสมัย

คำถามที่เราควรจะทบทวนในยุคที่การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือ ทักษะของคนในทุกวันนี้ยังเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่?

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity
Writer

โดย ธัชรินทร์ วุฒิชาติ

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตและฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานแผนและบริหาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ