อนาคตองค์กร กับ ‘ทักษะการบริหารคน’ ภายใต้ทิศทางของโลกยุคใหม่

สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity