Slide

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล เป็นโจทย์ใหญ่ในปัจจุบัน และเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานแบบเดิมต้องถูกปรับเปลี่ยนไป ในบางขั้นตอนหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนา Work instruction ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็น Technical Skill สำคัญของคนทำงานยุค Digital Transformation

โครงการ Work Instruction : Step-by-Step in Practices เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรสามารถจัดทำ Work instruction ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานอย่างตรงประเด็นและการปฏิบัติจริงจากหน้างาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Digital work instructions ในอนาคต

หากท่านพบกับคำถามเหล่านี้...

• Work instruction ควรอธิบายลงรายละเอียดหรือเขียนกว้างๆ?
• ควรใส่มาตรฐานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่?
• ควรเขียนทั้งกระบวนการหรือแยกเป็นกระบวนการย่อยๆ?
• คนทำงานเก่งแต่ไม่สามารถอธิบายและเขียนออกมาได้จะทำอย่างไร?
• WI กระดาษพนักงานไม่อ่านจะทำอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย Digital?

ท่านสามารถหาคำตอบได้จาก “Work Instruction : Step-by-Step in Practices”

กระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) ในการปรับปรุงและพัฒนา WI
• ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ดีที่สุด (Best Practices) ที่ทำให้ได้คุณภาพและ Standard Time
• ถอดวิธีการปฏิบัติออกมาเป็นขั้นตอนและเทคนิค จากเคล็ดลับและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น
• สร้างประสบการณ์ใหม่ ในการจัดทำ Work Instruction ให้เป็นสื่อสมัยใหม่อย่าง VDO เพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่ online ผ่านมือถือหรือ Tablet และทำให้เข้าถึงการเรียนรู้แบบเสมือนจริงและเข้าใจง่ายSlide
จุดเด่นของโครงการ
Quick Win : โครงการระยะสั้น ใช้เวลาน้อย ได้ผลลัพธ์
ใช้แนวทางที่เป็นระบบ เน้นฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนา WI
เรียนรู้และให้คำปรึกษา
ผ่านระบบ Virtual ก้าวข้ามขีดจำกัด
เรื่องระยะทางและสถานการณ์โควิด
Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยองค์กรจะได้รับ Work Instruction 4-5 เรื่องที่เป็นต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
Practitioner ด้าน Work Instruction ให้กับองค์กร ซึ่งจะเป็นตัวคูณเพื่อขยายผลต่อไป
ความพร้อมสู่การเรียนรู้ด้วยระบบอัจฉริยะ จากทักษะการจัดการความรู้และข้อมูลสำคัญ ด้วยการตั้ง Keyword ที่สั้นและกระชับ ตรงประเด็น ก่อนนำ WI เข้าสู่ระบบดิจิทัล
ผลิตภาพโดยรวมจากพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น คุณภาพดีขึ้น ต้นทุนต่ำลง
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิต และภาคบริการ
ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน HRM & HRD
สุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 3.5 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

80,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 3.5
ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slide
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
ดุจดาว ดวงเด่น
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912