In-house Training
Slider
หลักสูตร ราคา วันธรรมดา ราคา วันหยุด จำนวนวัน
การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (Driving Productivity through Human Centered Development) 35,000 43,750 2
เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Design Solution for Complex Problem) 35,000 43,750 2
เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน (Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader) 35,000 43,750 3
เสริมผลิตภาพที่รากฐาน สร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืน (Back to Basics: Boost up Productivity Practitioner) 35,000 43,750 2
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 35,000 43,750 1
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking) 35,000 43,750 1
Smart People Smart Work (2 วัน 1 คืน) 170,000 212,500 2
จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Mindset) 35,000 43,750 1
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness) 25,000 31,250 1
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน (Stakeholder Engagement for Sustainability) 25,000 31,250 1
การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล (Cross-Functional Alignment Workshop) 45,000 56,250 1
การประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร (Efficiency Manpower Audit for Productivity Enhancement) 35,000 43,750 2
การสื่อสารอย่างได้ผล (COMMUNICATION WITH HIGH IMPACT) 1 วัน 28,000 35,000 1
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) 1 วัน 28,000 35,000 1
เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน (Assignment & Controlling Techniques) 1 วัน 28,000 35,000 1
จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 1 วัน 28,000 35,000 1
เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสำคัญของงาน (Maximize Time and Priorities Management) 1 วัน 28,000 35,000 1
ภาวะผู้นำ (Leadership) 2 วัน 28,000 35,000 2
ภาวะผู้นำ (Leadership) 1 วัน 28,000 35,000 1
การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) 35,000 43,750 1
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม (Team Productivity) 35,000 43,750 1
4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI (4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor) 35,000 43,750 6
๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success) 20,000 25,000 2
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 2 วัน 2
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 1 วัน 1