Process Management

หลักสูตร ราคา วันธรรมดา ราคา วันหยุด จำนวนวัน
Boost up Productivity ภาคบริการ (Boost Up Productivity In Service Sector) 25,000 31,250 1
QC Story 25,000 31,250 1
Smart Value Chain (2 วัน) 31,250 25,000 2
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 25,000 31,250 1
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) 25,000 31,250 2
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM – Integrated Framework) 35,000 1
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 25,000 31,250 1
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) 25,000 31,250 2
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) 25,000 31,250 1
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor in Industrial Sector) 1 วัน 25,000 31,250 1
การบริหารต้นทุน (Cost Management) 25,000 31,250 1
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA 25,000 31,250 1
การบริหารโครงการ (Project Management) 25,000 31,250 1
การบริหารโครงการ (Project Management) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 2 วัน 25,000 31,250 2
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) 1 วัน 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 25,000 31,250 1
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) 25,000 31,250 1
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 30,000 37,500 2
การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 (Lean Production & First step to industry 4.0) 30,000 37,500 1
การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste Reduction) 25,000 31,250 1
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปํญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis 25,000 31,250 1
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 25,000 31,250 1
การสร้างกำไรด้วยการลดความสูญเสียผ่านกระบวนการคิดต้นทุนแบบใหม่ (Material Flow Cost Accounting) 25,000 31,250 1
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness) 25,000 31,250 1
การออกแบบระบบงาน “Work System Design” 25,000 31,250 1
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity) 25,000 31,250 1
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity) 25,000 31,250 2
จิตสำนึกในความสูญเสีย (Wastes Awareness) 25,000 31,250 1
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator) 35,000 43,750 2
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) 30,000 37,500 1
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) 25,000 31,250 1
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools) 25,000 31,250 1
เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง (Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement) 35,000 43,750 3
เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice) 25,000 31,250 1
เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique) 25,000 31,250 1
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) 25,000 31,250 1
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling Techniques) 25,000 31,250 1
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 1 วัน 25,000 31,250 1
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 2 วัน 25,000 31,250 2
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) 25,000 31,250 1
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques) 25,000 31,250 2
แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept and Management Program) 25,000 31,250 1
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) 25,000 31,250 1