กิจกรรมหลังการเข้าร่วมโครงการ APO

 

กิจกรรมหลังการเข้าร่วมโครงการ APO

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ APO แล้ว มีสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการ ได้แก่

1. กรอก แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ออนไลน์

2. จัดทำ รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ โดยวิธีใดต่อไปนี้

  • เขียนรายงาน (เป็นรายบุคคลและภาษาไทย) ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ระบุในแนวทางการเขียนรายงาน และเพิ่มรูปภาพประกอบ หรือตารางต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจน

หรือ

  • บันทึกเป็นวิดีโอคลิป จำนวน 3 คลิป ความยาวคลิปละประมาณ 5-7 นาที โดยระบุ
    • ชื่อผู้จัดทำ ชื่อโครงการ ระยะเวลา และสถานที่จัด ภายใต้การดำเนินงานโดยเอพีโอ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในช่วงต้นหรือท้ายของวิดีโอคลิป
    • สรุปประเด็นครอบคลุมเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะใจความสำคัญจากการบรรยาย และการศึกษาดูงาน หรือการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการเขียนรายงาน คลิปละ 1-2 หัวข้อ
    • ความละเอียดภาพ ไม่น้อยกว่า 720 x 480 พิกเซล (ภาพแนวนอน) หรือ 750 dpi
    • หลีกเลี่ยงการใช้ภาพสไลด์ การถ่ายภาพ หรือใช้เพลงประกอบที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์

 

และจัดส่งทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของโครงการ

 

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการผ่าน www.ftpi.or.th และ Facebook: APO Society – Thailand ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครั้งต่อไป

สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จัดทำโดยผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการอื่นๆ ได้ที่
https://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-articles