การส่งใบสมัครและการแจ้งผลการสมัคร

การแจ้งผลการสมัคร

ประมาณ 3 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเข้าร่วมโครงการ สถาบันจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย

 

ขั้นตอนการเสนอชื่อและส่งใบสมัคร

จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่…
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 อาคารยาคูลท์ชั้น 12
ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 122-126, 0-2619-8087
โทรสาร 0-2619-8099
E-mail address:
1. Uayporn@ftpi.or.th (อวยพร)
2. Kannika@ftpi.or.th (กรรณิกา)