การขอสละสิทธิ์และการขึ้นทะเบียน Black-list

 

การขอสละสิทธิ์และการขึ้นทะเบียน Black list

1. ในกรณีที่ท่านขอสละสิทธิ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของท่านจัดส่งหนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์และชี้แจงเหตุผลที่ต้องสละสิทธิ์โดยเร็วที่สุดหรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หากท่านขอสละสิทธิ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือล่าช้า หรือหลังจาก ที่ออกบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมขอคืนบัตรโดยสารเครื่องบิน (Refund Fee) จากท่าน และจัดเก็บข้อมูลของท่านในกลุ่มบัญชี รายชื่อ Black list เป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลา 2 ปี

2. ในกรณีที่ท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดใน Project Notification และ Circular เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นต้น  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัด และจัดเก็บข้อมูลของท่านในกลุ่มบัญชีรายชื่อ Black list เป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น ระยะเวลา 2 ปี

3. หากท่านไม่ดำเนินการจัดทำเอกสารหลังการเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ ท่านจะไม่ได้รับสมาชิกภาพของ APO Society Alumni รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานสัมมนา APO Society Talk นอกจากนี้ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศจะจัดส่งหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียน Black list ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ไม่จัดส่งรายงาน จะขึ้นทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินกำหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึ้นทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งรายงาน ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครั้งต่อไป