ความท้าทายที่สำคัญขององค์กรภาคการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความสามารถในการบริหารต้นทุน หากเรามีโอกาสสำรวจกระบวนการผลิตจะสังเกตเห็นว่า ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่ในกระบวนการยังมีการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และกลายเป็นของเหลือ หรือ ของเสีย ในที่สุด จนหลายคนกล่าวว่า สิ่งที่ทิ้งไป คือ เงินทั้งนั้น


การจัดการทรัพยากรต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลากรและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ช่วยให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง สอดคล้องกับหลักการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ทั้งด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของการผลิต

Slider
What is
Resource Flow Analysis
(RFA)?

เครื่องมือที่ช่วยองค์กรในการวิเคราะห์ การใช้ทรัพยากรและต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งพัฒนามาจาก Material Flow Cost Accounting (MFCA) สำหรับ RFA เน้นการจัดการทรัพยากร คือ การบริหารวัตถุดิบ การบริหารบุคลากร การบริหารเครื่องจักร การบริหารพลังงาน และมุ่งดำเนินการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

Slider
จุดเด่นของโครงการ
วิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดต้นทุน
ด้วยแนวทาง RFA
ปรับปรุงการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างทุกหน่วยงานในองค์กร
ในการจัดการทรัพยากร
Slider
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ผลการวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการ ซึ่งพิจารณาโดยจัดลำดับความสำคัญของ 4 M : Man Machine Material Method
แนวทางลดต้นทุนการผลิต ที่มีการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาขององค์กร และสามารถวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเชิงตัวเลข
แผนปฏิบัติการปรับปรุงการใช้ทรัพยากร ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
Slider
Project Approach and Steps
Slider
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิตทุกขนาด
ที่พบปัญหาต้นทุน
จากการใช้ทรัพยากร
ที่ขาดประสิทธิภาพ

วิทยากร

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์
คุณณิภณ พินสิริกุล

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำ
ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

60,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 4
ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slider
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
เชษฐพงษ์ สินธารา
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912
Slider