Slide

ไคเซ็น(Kaizen) คือ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) บนพื้นฐานของหลักการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการพัฒนาองค์กร โดยการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ

แต่ปัญหาในการนำแนวคิดไคเซ็นไปประยุกต์ใช้กันในหลายองค์กร คือ พบว่าไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากดำเนินการในลักษณะ “โครงการ” พอจบโครงการก็หยุดการคิดและทำไคเซ็น การวาง “ระบบไคเซ็น” จึงเป็นคำตอบของการสร้างความต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. ต้องเข้าใจในแนวคิด และหลักการของไคเซ็น
(Kaizen Concept and Principle)
2. ต้องเข้าใจถึงหลักการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Principle and Methodology)
3. ต้องสร้างระบบบริหารไคเซ็น
(Kaizen Management System)

หัวใจสำคัญ คือ ไคเซ็นและงานประจำวันต้องทำเป็นเนื้องานเดียวกัน ไม่มองแยกเป็นกิจกรรมหรือโครงการเสริม เมื่องานประจำวันเกิดปัญหาก็นำไปสู่การปรับปรุงแบบไคเซ็น เมื่อการปรับปรุงแบบไคเซ็นได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็นำกลับมาจัดทำมาตรฐานการทำงานใหม่ ซึ่งหลักการไคเซ็น หลักการเพิ่มผลิตภาพ และระบบการบริหารไคเซ็น ต้องดำเนินการควบคู่และสอดรับกันอย่างสมดุล เพื่อให้การปรับปรุงประสบความสำเร็จและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อพนักงาน เกิดเป็นระบบที่ทุกคนเต็มใจปฏิบัติ

Slide
จุดเด่นของโครงการ
ไม่เพียงแต่ฝึกพนักงานให้มีกระบวนการคิด
ไคเซ็นอย่างเป็นระบบ แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบบริหารไคเซ็น(Kaizen Management System) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร
ให้คำปรึกษาแนะนำ(Consulting Process) ผ่านระบบออนไลน์ 100% ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถกำหนดวันหรือแบ่งการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นครั้งละครึ่งวัน ตามความพร้อมและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร
เน้นการพัฒนาหัวหน้างานให้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในการคิด วิเคราะห์ และเขียนไคเซ็น โดยที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ไคเซ็นที่มีคุณภาพ และสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ระบบการบริหารไคเซ็นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แผนดำเนินงานหลักไคเซ็น(Kaizen Master Plan) โครงสร้างการบริหารไคเซ็น เป้าหมายไคเซ็น คู่มือบริหารไคเซ็น แบบฟอร์มไคเซ็น กฏ กติกาการเขียนไคเซ็น ขั้นตอนการพิจารณาไคเซ็น แนวทางการติดตามผลงานไคเซ็น เป็นต้น
คณะทำงานไคเซ็น (Kaizen Facilitators) ขององค์กร ที่มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวทางการบริหารไคเซ็น เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
ผลลัพธ์จากการปรับปรุง (Quick Win Kaizen Projects) ที่ดำเนินการโดยพนักงานขององค์กร ซึ่งสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิตและภาคบริการ
ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงในองค์กร

วิทยากร

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

72,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 4

ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slide
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
วุฒิพงศ์ บุญนายวา
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912
phone_iphone
081-8288284