[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.75 ตอน ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE - (Quick Assessment toward Business Excellence) วันที่ 24 พ.ย. 66 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.75 ตอน ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE – (Quick Assessment toward Business Excellence) วันที่ 24 พ.ย. 66

สัมมนาวันที่
24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.75 ตอน ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE – (Quick Assessment toward Business Excellence) วันที่ 24 พ.ย. 66

 

การพัฒนาองค์กรจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป  จะดีแค่ไหน  หากองค์กรสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง สร้างโอกาสในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยตนเอง  นำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน  ผ่านเครื่องมือการพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร  หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร  ร่วมเรียนรู้แนวคิดการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองเบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การตรวจประเมินองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัล TQA อย่างละเอียด   เชื่อมโยงบูรณาการและเหมาะสมกับระดับพัฒนาการขององค์กร นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไป  พร้อม พูด คุย ถาม – ตอบ ในทุกประเด็นคำถาม เต็มอิ่ม  อัดแน่นสาระ ความรู้  2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. ทำความรู้จักกับ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
  2. แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  3. กิจกรรมกลุ่ม“ทดลองประเมินองค์กรตามแนวทาง TQA อย่างง่าย”
  4. การนำเสนอและอภิปรายผลการประเมินตนเองขององค์กร

 

บรรยายและพูดคุยโดย

 คุณวลีพร ธนาธิคม  ผู้ชำนาญการด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 426 มือถือ 089-394-9946

E-mail: centermkt@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles