TQA Journey: Change in Criteria 2024-2025 Beyond Excellence: Fueling Organizational Sustainability through the Excellence Framework New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

TQA Journey: Change in Criteria 2024-2025 Beyond Excellence: Fueling Organizational Sustainability through the Excellence Framework New

สัมมนาวันที่
8 ธันวาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

PROMOTION

สมัคร 5 ท่าน ราคา 15,000 บาท หรือ สมัคร 10 ท่าน ราคา 27,000 บาท

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน

“TQA Journey: Change in Criteria 2024-2025”

Beyond Excellence: Fueling Organizational Sustainability through the Excellence Framework

หลักการ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2567-2568 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงกำหนดจัดงานครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเนื้อหาเกณฑ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมและแนวทางต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2567-2568 รวมทั้งนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมทางสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เกณฑ์ใหม่มุ่งเน้นให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในการสร้างระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ผู้สนใจจากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด รวมถึงผู้ที่สนใจนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

 

ระยะเวลา

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00- 16.00 น.

 

สถานที่

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “CHANGE”

โดย      คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

09.30 – 10.30 น. แนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

“Prepare Organization for Change in Criteria”

โดย      นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

11.00 – 12.00 น. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเนื้อหาเกณฑ์ปี 2567-2568

และการวิเคราะห์เกณฑ์ตามบริบทขององค์กร

โดย      คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.15 น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ

“SCG Circular Way and Sustainable Development Goals: Bridging the Gap between Business and Sustainability.”

โดย      คุณกฤษดา เรืองโชติวิทย์

Circular Economy Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

14.15 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ

“Navigating SeaChange®: Thai Union’s Sustainable Journey – Strategies, Achievements, and Future Commitments”

โดย       คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์, Director of Sustainability

Asia – Sustainable Development Department, Thai Union Group

15.00 – 16.00 น. Wrap Up & Key Takeaway

โดย      รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียม รับสมัครจำนวนจำกัด

ท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สิทธิพิเศษ Promotion สมัคร 5 ท่าน ราคา 15,000 บาท หรือ สมัคร 10 ท่าน ราคา 27,000 บาท

*สามารถเลือกรับ Promotion ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพียง Promotion เดียวเท่านั้น

และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นได้*

  • สถาบันได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ในนาม  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9

กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail:  tqatraining@ftpi.or.th   Website: www.ftpi.or.th หรือ www.tqa.or.th

วิทยากร

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles