TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023

วันที่อบรม
19 มกราคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 2,700 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน

“TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023”

เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

หลักการ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565-2566 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงกำหนดจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเนื้อหาเกณฑ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมและแนวทางต่างๆเพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2565-2566 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมองค์การในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ผู้สนใจจากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด รวมถึงผู้ที่สนใจนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กร และองค์กรที่ต้องการสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ รวมถึงผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ระยะเวลา

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00- 16.15 น.

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

(กรณีต้องสำรองที่พัก กรุณาสำรองหลังวันที่ 27 ธ.ค.64)

 

ค่าธรรมเนียม รับสมัครจำนวนจำกัด

ท่านละ 2,700 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) พร้อมรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2565-2566 ท่านละ 1 เล่ม

สิทธิพิเศษ Promotion สมัคร 5 ท่าน ท่านที่ 6 ลด 50% หรือ สมัคร 10 ท่าน ฟรีท่านที่ 11

*สามารถเลือกรับ Promotion ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพียง Promotion เดียวเท่านั้น

และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นได้*

**ผู้เข้าสัมมนาจะต้องแสดงเอกสารการ ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR ก่อนการสัมมนา 7 วัน**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • สถาบันได้รับยกเว้น หัก ณ ที่จ่าย 3% ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรมแล้ว
  • วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์
    ในนาม  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9
  • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.
  • ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.
  • กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
“Making the Leap: Transforming Capability into a Future-Ready Business”
โดย ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ
กรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10.15 – 12.00 น.
  • เสวนา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเนื้อหาเกณฑ์ปี 2565-2566
และการวิเคราะห์เกณฑ์ตามบริบทขององค์กร
ดำเนินการเสวนาโดย
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
  • Highlight: แนวทางดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
“The Resilience imperative: Succeeding in uncertain times”
การเตรียมความพร้อมองค์กรให้มีขีดความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ปรับตัวรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทั้งภาวะคุกคามและโอกาสที่เผชิญทั้งภายนอกและภายใน โดยที่องค์กรยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่รอด และสร้างมูลค่าได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรมาเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
โดย    คุณวรัญญนันทน์ อินทธาธร
Vice President – Strategy and Planning
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
14.45 – 16.15 น.
“How equity and inclusion helps the organization change and  transition”
การให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน และการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันภายในองค์กร จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่องค์กรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรให้ฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและนำองค์กรเข้าสู่ความปกติรูปแบบใหม่ (New normal)
โดย    ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร (14.45-15.30 น.)
ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ
คุณกมลวรรณ จารุทัศน์ (15.30-16.15 น.)
Talent Acquisition Lead
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 Fax 02-619-8098 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)

E-mail:  tqatraining@ftpi.or.th   Website: www.ftpi.or.th หรือ www.tqa.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition