TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023

วันที่อบรม
19 มกราคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 2,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน

“TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023”

เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

หลักการ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565-2566 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงกำหนดจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเนื้อหาเกณฑ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมและแนวทางต่างๆเพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2565-2566 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมองค์การในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ผู้สนใจจากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด รวมถึงผู้ที่สนใจนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กร และองค์กรที่ต้องการสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ รวมถึงผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ระยะเวลา

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00- 16.15 น.

 

รูปแบบงาน : Online ผ่าน ZOOM

 

ค่าธรรมเนียม รับสมัครจำนวนจำกัด

ท่านละ 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สิทธิพิเศษ Promotion สมัคร 5 ท่าน ท่านที่ 6 ลด 50% หรือ สมัคร 10 ท่าน ฟรีท่านที่ 11

*สามารถเลือกรับ Promotion ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพียง Promotion เดียวเท่านั้น

และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นได้*

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • สถาบันได้รับยกเว้น หัก ณ ที่จ่าย 3%
  • วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์
    ในนาม  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9
  • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.
  • ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.
  • กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
“Making the Leap: Transforming Capability into a Future-Ready Business”
โดย ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ
กรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10.15 – 12.00 น.
  • เสวนา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเนื้อหาเกณฑ์ปี 2565-2566
และการวิเคราะห์เกณฑ์ตามบริบทขององค์กร
ดำเนินการเสวนาโดย
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
  • Highlight: แนวทางดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
“The Resilience imperative: Succeeding in uncertain times”
การเตรียมความพร้อมองค์กรให้มีขีดความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ปรับตัวรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทั้งภาวะคุกคามและโอกาสที่เผชิญทั้งภายนอกและภายใน โดยที่องค์กรยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่รอด และสร้างมูลค่าได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรมาเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
โดย    คุณวรัญญนันทน์ อินทธาธร
Vice President – Strategy and Planning
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
14.45 – 16.15 น.
“How equity and inclusion helps the organization change and  transition”
การให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน และการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันภายในองค์กร จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่องค์กรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรให้ฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและนำองค์กรเข้าสู่ความปกติรูปแบบใหม่ (New normal)
โดย    ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร (14.45-15.30 น.)
ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ
คุณกมลวรรณ จารุทัศน์ (15.30-16.15 น.)
Talent Acquisition Lead
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 Fax 02-619-8098 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)

E-mail:  tqatraining@ftpi.or.th   Website: www.ftpi.or.th หรือ www.tqa.or.th

วิทยากร

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดLatest Course


Latest Articles