วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

Six Sigma Green Belt Training Operation Process รุ่น 27

หลักสูตรอบรม Six Sigma สถาบันเพิ่ม

 

Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และได้พิสูจน์มาแล้วในหลายๆ องค์กรที่นำไปใช้ว่า สามารถเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 ความผิดพลาด ในหนึ่งล้านครั้งของการทำงาน ซึ่งองค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวนี้ ได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติขั้นสูง ที่มีระเบียบแบบแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงถือได้ว่า Six Sigma เป็นการสร้างนวัตกรรมให้แก่กระบวนการทางธุรกิจ (Process Innovation) ขององค์กร

 

สำหรับหลักสูตร Green Belt Training นี้ เป็นหลักสูตรขั้นแรกในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงแบบ Six Sigma ก่อนที่จะต่อยอดไปเป็นระดับ Black Belt ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่นานกว่า แต่ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรขั้นแรก แต่ได้บรรจุเนื้อหาที่ครบถ้วนในเรื่องของ Six Sigma และเน้นให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง โดยมีทั้งการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ (Workshop) และตัวอย่างของโครงการ Six Sigma

 

กำหนดการฝึกอบรม

19-23 กรกฎาคม 2564

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาทักษะให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ในกระบวนการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Green Belt
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยเลือกใช้เครื่องมือของ Six Sigma ในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถวางแผนการออกแบบการทดลอง (DOE) เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
 • สามารถเลือกใช้เครื่องมือของ Six Sigma เพื่อออกแบบวิธีในการควบคุมกระบวนการ

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ 19 ก.ค. 64

Fundamental of Six Sigma

09:00-10:30  Introduction to Six Sigma approach and concept

– How does “variation” effect to work life?
– Histogram, basic tool for best depicting Six Sigma Process

10:45-12:00  Discrete Distribution

13:00-14:30  Normal Distribution and Roll Throughput Yield%

14:45-16:00  Case Study: How to estimate Roll Throughput Yield% of process

 

วันที่ 20 ก.ค. 64

Measure Training:

09:00-10:30  Sample size problem & Process capability analysis

10:45-12:00  Control chart for variable

13:00-14:30  Control chart for attribute

14:45-16:00  Gage R&R for variable

 

วันที่ 21 ก.ค. 64

Measure Training:

09:00-10:30  Gage R&R for attribute

10:45-12:00  Kappa statistics

 Analyze Training:

13:00-14:30  Hypothesis testing

14:45-16:00  Correlation & Regression analysis

 

วันที่ 22 ก.ค. 64

Analyze Training:

09:00-12:00  Nonparametric statistics

– Goodness of fit test

– Test of association

– Test of homogeneity

Improve & Control Training:

13:00-14:30  2K Experimental Design

14:45-16:00  Workshop: Identifying KPIVs of process

 

วันที่ 23 ก.ค. 64

Improve & Control Training:

09:00-10:30  Single Factor Design & Box Plot

10:45-12:00  Factorial Design

13:00-14:30  AST for process control

14:45-16:00  Six Sigma case study – Q&A

*กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พนักงานในระดับตำแหน่ง Engineer และ Supervisor ขึ้นไป
 • ควรมีพื้นฐานทางด้านสถิติ

 

การออกใบประกาศนียบัตร (Certificate)

 • ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 • สามารถบันทึกชั่วโมงการฝึกอบรม รวม 30 ชั่วโมง

 

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

 • วิทยากรที่ปรึกษา ด้านบริหารการผลิต
 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้าน Six Sigma และการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต
 • ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma, บทความวิชาการด้าน Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
  ประสบการณ์
  วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  การฝึกอบรมด้าน Six Sigma
  สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรม (ยังไม่รวม Vat 7%)

สมาชิกสถาบัน 19,000 บาท / ท่าน
สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน / องค์กร
รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป 20,000 บาท / ท่าน

สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ผู้อบรมจะได้รับ หนังสือ Human Touch 1 เล่ม ฟรี!

 

 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร