[ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์] Learning from Singapore Excellence: Embracing Transformation in Education - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์] Learning from Singapore Excellence: Embracing Transformation in Education

วันที่อบรม
26-28 กรกฎาคม 2566

ประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 75,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Learning from Singapore Excellence: Embracing Transformation in Education

July 26-28, 2023

ที่มาโครงการ

ด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทยได้มีการนำกรอบแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้กับภาคการศึกษา เป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาคการศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำเกณฑ์ MBNQA มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นเดียวกับประเทศไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรภาคการศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework จากองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่มีการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework จากองค์กรภาคการศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ขององค์กรภาคการศึกษา
 • คณะทำงานพัฒนาองค์กร ผู้ขับเคลื่อน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 

กิจกรรม

Overview and Wrap-Up

การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร

Discussion and Sharing

โอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ

Site Visit

เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เรียนรู้เทรนด์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากองค์กรต้นแบบด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
 • เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • เรียนรู้แนวทาง-วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
 • สร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรต้นแบบในภาคการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดนำมาปรับใช้พัฒนาองค์กร

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

          องค์กรภาคการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ จำนวน 3-5 องค์กร (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) อาทิ

 

Singapore Management University

SMU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องการวิจัยระดับโลกและการเรียนการสอนที่โดดเด่น ภารกิจของ SMU คือการสร้างผลงานวิจัยระดับแนวหน้าและ มุ่งผลิตบัณฑิตผู้นำทางธุรกิจรุ่นใหม่ของเอเชีย ที่สามารถคิด ตัดสินใจ และรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ด้วยหลักสูตรทางการเรียนการสอนที่เข้มงวด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจ รวมถึงการปรับตัว การคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และการคิดเชิงวิเคราะห์ รองรับการเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ ‘Knowledge-Based Economy’ เพื่อการแข่งขันและการปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

Institute of Technical Education

สถาบันอาชีวศึกษา Institute of Technology Education (ITE) ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านการศึกษาผู้คว้ารางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation ในปี 2011 และ 2018 ได้เริ่มนำหลักการ Singapore Business Excellent Framework มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของ ‘ลูกค้า’ หรือผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน และผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะ เริ่มต้นจากการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม สู่การกำหนดวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์หลักสูตรที่สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยทักษะอันเป็นที่ต้องการของตลาด เกิดความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

Nanyang Technological University

NTU เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก NTU มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของโลก ผ่านการศึกษา ความร่วมมือแบบสหวิทยาการ และการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำที่มีความสามารถและประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ NTU ยังได้รับการยกย่องว่าเป็น Smart Campus ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เป็นต้นแบบแห่งความยั่งยืน จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

 

Tentative Program

July 26, 2023
05.00
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.00 ศึกษาดูงานองค์กร (1)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
July 27, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (2)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
July 28, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (3)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ค่ำ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม

ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สมัครและชำระค่าธรรมเนียมหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2566
ท่านละ 69,900 บาท ท่านละ 75,900 บาท
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 9,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 25,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาตลอดการเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: tqatraining@ftpi.or.th

 

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466, คุณชุติมา ต่อ 467 มือถือ  084-336-5252  Line ID: tqatraining

E-mail: tqatraining@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles