[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.58 ตอน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง SE-AM วันที่ 24 มีนาคม 2566 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.58 ตอน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง SE-AM วันที่ 24 มีนาคม 2566

สัมมนาวันที่
24 มีนาคม 2566
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.58 วันที่ 24 มี.ค. 66 นี้ ตอน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง SE-AM

 

เพราะ “คน” คือ สินทรัพย์ที่สำคัญและมีคุณค่าขององค์กร  เพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดการบุคลากรในองค์กรได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   สร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม ยุทธศาตร์ด้านกระบวนการจัดการที่ดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง   เพราะต้องสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ทั้งมิติด้านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

 

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป    ร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ประเมิน SE-AM  ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) ฉบับปรับปรุงปี 2566   เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อม พูด คุย ถาม – ตอบ ในทุกประเด็นคำถาม เต็มอิ่ม  อัดแน่นสาระ ความรู้  2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. ศึกษาข้อแตกต่างของ เกณฑ์ SE – AM ด้าน Human Capital Management (HCM) ระหว่างปี 2565 กับปี 2566
  2. ดัชนีวัดผลนำ (Leading Indicator) ที่ดี ต้องวิเคราะห์จากข้อมูลใดบ้าง
  3. แนวทางการกำหนดดัชนีวัดผลนำ (Leading Indicators) สำหรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงานขององค์กร
  4. การติดตามการรายงานผลในรูปแบบของ Leading Indicators ที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

บรรยายและพูดคุยโดย

  • วีระวัฒน์ พงษ์พยอม ตำแหน่ง Co-Founder & CEO OKR Academy Thailand (OKRT) ที่ปรึกษาเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ ด้าน HCM
  • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401, 426 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles