MMP-15 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 15 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

MMP-15 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 15

วันที่อบรม
15 - 16 และ 22 - 23 มีนาคม 2566

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 25,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 15

Middle Management Program : Makes a Great Leader

 

          “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้

          ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการรับนโยบายองค์กร นำไปวางแผน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และกำกับดูแลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นผู้บริหารระดับกลางในยุคนี้ จึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นอนาคต (Foresight) พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ CEO เพราะความสำเร็จของทุกฝ่ายงานก็คือความสำเร็จขององค์กร

          จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ระดมผู้เชี่ยวชาญมาคัดสรรเฉพาะความรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาเป็น “โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Enhance Leadership Skill for Middle Management Program)” เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่เก่งทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กร และจัดการความไม่แน่นอนภายนอกได้อย่างมีระบบมากขึ้น

 

กำหนดการฝึกอบรม
15 – 16 และ 22 – 23 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ)

 

วัตถุประสงค์

 • พัฒนามุมมองเข้าใจธุรกิจองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ให้สามาถเชื่อมโยงกิจกรรมของฝ่าย กับความคาดหวังขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับความท้าทาย ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน


รูปแบบการเรียนรู้

 • เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยใช้กรณีศีกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

 

Day 1:  เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการคน (People Management)

 • ภาพรวมของ Middle Management Program
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบุคลากรในองค์กร (Factors Shaping the Workforce of the Future)
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางที่องค์กรคาดหวัง (Roles of Middle Managers)
 • การบริหารบุคลากรรูปแบบใหม่ที่ผู้บริหารควรเข้าใจ (Reinvent People Management)

Day 2:  เรียนรู้และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Management)

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Setting KPIs and Targets)
 • การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ (Cascading KPIs)
 • การบริหารผลการดำเนินการองค์กร (Organizational Performance Management System)

Day 3:  เรียนรู้และนำหลักบริหารกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ (Process Management)

 • ทำความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการ (Understand Work System and Work Process)
 • การบริหารและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Approach to Manage and Improve Process)
 • การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ยุค 4.0 (Technology 4.0 in Process Transformation)
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

Day 4:  เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดแบบผู้นำ (Leadership Mindset)

 • ความสำคัญของการเป็นผู้นำ (The Importance of Being a Leader)
 • การจัดการ และ การเป็นผู้นำ (Management & Leadership)
 • โมเดลการสื่อสารที่ได้ใจคน (Taking People with You Model)
 • Base: การสร้างความสัมพันธ์ (Building Relationship)
 • Base: การฟังและการสะท้อนกลับ (Listening and Reflect)

 

คณะวิทยากรและที่ปรึกษา

อ. ดุจดาว ดวงเด่น
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD ส่วนบริหารการผลิต

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น
 • คณะกรรมการกลั่นกรอง Thailand HR Innovation Award : PMAT
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Workforce Engagement, HR Scorecard, HR for Non-HR, Competency, Individual KPI, Knowledge Management Assessment, Professional Trainer, Productive Supervisor, Superb Supervisor ฯลฯ  ให้กับองค์กรชั้นนำ

 

อ. วลีพร ธนาธิคม
ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2548 – 2559
 • งานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา (ปี 2551)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ (ปี 2550)
 • สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2006
 • สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2003
 • สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ปี 2542) มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

อ. ชาญชัย พรศิริรุ่ง
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ส่วนบริหารการผลิต

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น
 • ผู้เขียนหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร (Practical OEE)

 

อ. วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD

 • DDI-Certified Facilitator Certification Process for Leadership and Workforce Development Courses
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการ Talent Management, การวางระบบ Performance Management, การออกแบบ Leadership Development และ การ Coaching สำหรับองค์กร

 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

25,000 บาท / ท่าน สมัครตั้งแต่ 2 ท่าน / องค์กร

รับส่วนลดท่านละ 1,500 บาท

สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

อ. วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD

· DDI-Certified Facilitator Certification Process for Leadership and Workforce Development Courses

· ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการ Talent Management, การวางระบบ Performance Management,
การออกแบบ Leadership Development และ การ Coaching สำหรับองค์กรLatest Course


Latest Articles