Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล เต็ม - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล เต็ม

วันที่อบรม
23 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00-16:30 น.
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ร่วมค้นหาไอเดียและสำรวจเทรนด์ธุรกิจทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจจาก Best Practice ของ 3 องค์กรชั้นนำของไทย

ที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิด และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้ง การลดต้นทุนการดำเนินงาน การมุ่งพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ การเร่งสร้างประสบการณ์ ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

กิจกรรม ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
Overview and Wrap-Up
การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร
Discussion and Sharing
โอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ
Site Visit
เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง
 
 • เรียนรู้เทรนด์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากองค์กรต้นแบบ
 • เรียนรู้เครื่องมือ,เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • เรียนรู้แนวทาง-วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
 • สร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดไอเดียใหม่นำมาปรับใช้พัฒนาองค์กรของตัวเอง
 • ผู้บริหารที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริหารและนักปฏิบัติจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • นักวางแผนกลยุทธ์ ที่มองหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ
 • นักการตลาด ที่มองหากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • HRM และ HRD ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือ และหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
 • ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ เทรนด์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เข้าเยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่ให้เข้าเยี่ยมชม
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 210-0-50861-9  ในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  tqatraining@ftpi.or.th
กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%
ค่าธรรมเนียม (ต่อครั้ง)
ท่านละ 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รับส่วนลด 5%  ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าเอกสาร ค่ารถ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Contact us
Tel. 02-619-5500 ext. 451, 466-467 มือถือ 084-336-5252
e-mail : tqatraining@ftpi.or.th 

 

กำหนดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

23 สิงหาคม 2566
M-A-H-I-D-O-L: The Key to Success in People Transformation 
มุ่งสร้าง Human Capital กุญแจแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไทยสู่คุณภาพระดับโลก
9.00 – 9.30
ลงทะเบียน
ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พร้อมรับประทานอาหารว่าง
9.30 – 11.00
Pre Brief เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมองค์กร
11.00
ออกเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.45 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น
 • การบริหารบุคลากร People Transformation
  • Onboarding Program
  • Career Path Development
  • MU-Flexible Benefit
  • Strategic partner ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้าง Core Competency ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
 • การปรับปรุงกระบวนการทำวิจัย และการสนับสนุนหน่วยงานในการทำวิจัย
 • การจัดการสารสนเทศ Cybersecurity และ Digital Transformation
 • การดำเนินการด้านการบริการวิชาการ และการสนับสนุนหน่วยงาน ในการดำเนินการบริการวิชาการ และ Best Practices, Knowledge Management, Learning Organization
15.30 – 15.45
ถาม – ตอบ
สรุปประเด็น
15.45 – 16.30
เยี่ยมชมกิจการ
ออกเดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนบริการฝึกอบรม
02-6195500 ต่อ 451, 466-467 Line : @FTPI

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


Latest Course


Latest Articles