Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 1 : กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 1 : กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่อบรม
21 มิถุนายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ร่วมค้นหาไอเดียและสำรวจเทรนด์ธุรกิจทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจจาก Best Practice ของ 3 องค์กรชั้นนำของไทย

ที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิด และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้ง การลดต้นทุนการดำเนินงาน การมุ่งพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ การเร่งสร้างประสบการณ์ ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

กิจกรรม ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
Overview and Wrap-Up
การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร
Discussion and Sharing
โอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ
Site Visit
เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง
 
 • เรียนรู้เทรนด์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากองค์กรต้นแบบ
 • เรียนรู้เครื่องมือ,เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • เรียนรู้แนวทาง-วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
 • สร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดไอเดียใหม่นำมาปรับใช้พัฒนาองค์กรของตัวเอง
 • ผู้บริหารที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริหารและนักปฏิบัติจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • นักวางแผนกลยุทธ์ ที่มองหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ
 • นักการตลาด ที่มองหากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • HRM และ HRD ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือ และหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
 • ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ เทรนด์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เข้าเยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่ให้เข้าเยี่ยมชม
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 210-0-50861-9  ในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  tqatraining@ftpi.or.th
กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%
ค่าธรรมเนียม (ต่อครั้ง)
ท่านละ 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รับส่วนลด 5%  ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าเอกสาร ค่ารถ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Contact us
Tel. 02-619-5500 ext. 451, 466-467 มือถือ 084-336-5252
e-mail : tqatraining@ftpi.or.th 

 

กำหนดการ
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

21 มิถุนายน 2566
“BANGCHAK Excellence Journey: Seven Challenges to Success”
เทคนิคพิชิตเป้าหมาย สู่การเป็นองค์กรไทยระดับมาตรฐานโลก
9.00 – 9.30
ลงทะเบียน
ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พร้อมรับประทานอาหารว่าง
9.30 – 11.00
Pre Brief
เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมองค์กร
11.00
ออกเดินทางสู่
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.30 – 12.30
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00
ออกเดินทาง (ต่อ)
13.00 – 16.00
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น
บทบาทผู้นำ สะท้อนความสำเร็จด้วยการปรับเปลี่ยนที่หลากหลายอย่างสมดุล
 • กระบวนการผลิตเดิมที่มีมาตรฐานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเป็น Non-Transportation Products เพิ่มความหลากหลายของสินค้า
 • Talent Management และ Succession Planning
 • การสร้างความผูกพันภายใต้แนวทาง 100X Happiness
Best Practices highlight:
(Innovation, Societal Contribution)
 • กลยุทธ์การมุ่งสู่ Net Zero
 • 4G Implementation และการเรียนรู้ผ่าน FAST+
เยี่ยมชมกิจการ
ถาม – ตอบ
สรุปประเด็น
ออกเดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนบริการฝึกอบรม
02-6195500 ต่อ 451, 466-467 Line : @FTPI

วิทยากร

พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


Latest Course


Latest Articles