Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น "ลีน" - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”

วันที่อบรม
22-23 กันยายน และ 7 ตุลาคม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 22,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เมื่อโควิด 19 เข้ามาเพื่อเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต และเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร…

 

ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ พร้อมปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้บนความไม่แน่นอน
แล้วองค์กรจะทำอย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้?

 

องค์กรจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ‘Lean’ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสำเร็จ เนื่องจาก Lean ช่วยให้การทำงานไหลลื่นไม่ติดขัด ช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพขององค์กร เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้จะเป็นการถอดรหัสการปฏิบัติแบบ ‘Lean’ ด้วยการสร้างสายธารคุณค่า (Value Chain)  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Reprocess) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานที่ยืดยาว ลดเวลาการทำงาน รวมทั้ง ลดของเสียจากกระบวนการ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Gamification  โดยใช้เกมเป็นตัวเชื่อมระหว่างทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง เรียนรู้จากองค์กรที่นำระบบ Lean เข้าไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ ลดต้นทุน พยุงองค์กรให้อยู่รอดได้แม้ยามเศรษฐกิจแปรปรวน

 

Play

 • เรียนรู้ผ่านเกม เพื่อให้เห็น

Input   =>    Process   =>    Output

Learn

 • เรียนรู้ culture lean management
 • Lean Thinking
 • 7 waste
 • Value Stream Mapping
Grow

 • Experience Sharing Best Practices จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านลีน
 • คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรจากสายงานผลิต / วิศวกร / หัวหน้าฝ่ายผลิต ที่สนใจในการพัฒนาทักษะในการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีน
 • ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิตที่ต้องการนำความรู้เรื่องลีนในทุกมุมมองไปถ่ายทอดสู่พนักงาน / ทีมงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

สถานที่อบรม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

Agenda

DAY 1 : 22 กันยายน 2565

09.00 – 12.00 น.
เรียนรู้  Lean Thinking
 • Culture Lean Management
 • Yamazumi Chart
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
Lean Game
 • จับเวลาหา Waste

DAY 2 : 23 กันยายน 2565

09.00 – 12.00 น.
เรียนรู้
 • 7 Waste
 • Value Stream Mapping
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
Lean Game
 • คิดแบบลีน ได้แบบลีน

DAY 3 : 7 ตุลาคม 2565

09.00 – 12.00 น.
EXPERIENCE SHARING: Case Study & Best Practices Lean
จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จเรื่อง Lean
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เขียนแผนภาพ VSM ของบริษัทตนเอง

 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

 • การจำลองการทำงานที่ซับซ้อนทำให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • การตัดสินใจ การทดลองการทำงาน ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
 • การเพิ่มทักษะ และเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการ
 • วิธีการคิด วิเคราะห์ แผนการปรับปรุงกระบวนการ
 • สร้างสมดุลระหว่างกระบวนการการทำงาน และอัตรากำลังคน เพื่อวางแผนการทำงาน
 • Best Practices จากองค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนำ Lean เข้าไปปรับใช้ในองค์กร

 

อัตราค่าลงทะเบียน

Member
22,000 บาท / ท่าน
(รวม Vat7%= 23,540 บาท)
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5 %
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
 • ค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand   Productivity Institute”
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Fax 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:         0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ)
E-mail:           publicseminar@ftpi.or.th
Website:        https://www.ftpi.or.th

Line:           เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณิภณ พินศิริกุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต เครื่องมือการเพิ่มผลผลิตอาทิ TQM, TPM, OEE
ประวัติการทำงาน
- Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
- Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles