[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.59 ตอน สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK ! วันที่ 7 เม.ย. 66 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.59 ตอน สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK ! วันที่ 7 เม.ย. 66

สัมมนาวันที่
7 เมษายน 2566
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.59 วันที่ 7 เม.ย. 66 นี้ ตอน สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK !

 

การประเมินผลงาน อีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่แต่ละองค์กรต่างนำมาใช้เพื่อวัดความสำเร็จของงาน  อาจมีรูปแบบและวิธีการก็จะต่างกันไปบ้าง หนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมคือ  การใช้ KPI หรือ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators – KPI)

การกำหนด KPI อย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกปัจจัยในกระบวนการทำงาน  จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดี  ช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลอันเป็นฐานรากสำคัญเพื่อนำไปสู่การเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ ขอเชิญผู้ หัวหน้างาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานบุคคลและผู้ที่สนใจทั่วไป    ร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ   พร้อม พูด คุย ถาม – ตอบ ในทุกประเด็นคำถาม เต็มอิ่ม  อัดแน่นสาระ ความรู้  2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

1.ระบบการวัดผลการดำเนินการขององค์กร (Performance Measurement System) ที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

2.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators – KPI) มีผลต่อการวัดผลสำเร็จของงานอย่างไร

3.แนวทางการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคการวัดผลการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บรรยายและพูดคุยโดย

คุณวลีพร ธนาธิคม  วิทยากรที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ กลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 426 มือถือ 089-394-9946

E-mail: centermkt@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles