IDP-04 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 4 New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IDP-04 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 4 New

วันที่อบรม
6, 16, 25 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2566

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คน และการดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ในอดีต ซึ่งองค์กรจะพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยกภาพของบุคลากรให้เป็น นักนวัตกร ใน 3 ด้านหลัก (IDE) ได้แก่

1. คิดส่งเสริมนวัตกรรม (Innovative Mindset) และคิดแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneur Mindset)

2. แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking)

3. ทำงานเป็นทีมค้นหาโอกาส (Explorative Collaboration)

Innovator Development Program เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้าง “นวัตกร” ด้วยโมเดลเครื่องมือพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้นำทางความคิด กระบวนกร (Facilitator) ผู้ช่วยดำเนินการ และนักปฎิบัติ โดยสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงออกแบบให้แก่ผู้อบรมผ่านการทดลองลงมือทำ พัฒนาไอเดียสู่ต้นแบบที่จับต้องได้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรม ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด

 

.

.

พัฒนานักนวัตกรรมในองค์กรต้องลงมือทำ สู่การประยุกต์ใช้จริง

_________________

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ แก่ทีมงาน
 • สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 • เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
 • เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 

__________________

เหมาะสำหรับ (แนะนำ 2-3 ท่าน / องค์กร)

Training Methodology

Course Syllabus
เวลาเรียนรู้ รวมทำโปรเจกต์ และฝึกปฎิบัติการ ประมาณ 21 ชั่วโมง 30 นาที

Orientation (คลิปสั้น กระชับ เป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม)

ทำไม นวัตกร สำคัญกับทุกองค์กร เรียนรู้แนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมโดยนวัตกร พร้อมแนะนำรูปแบบการเรียนอย่างไร จึงพัฒนาบุคคลากรให้เป็นนวัตกร

DAY 1 : วันที่ 6 ตุลาคม 2566

เรียนรู้การเริ่มสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรโดยการเริ่มต้นจาก Mindset ของบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรม พร้อมฝึกปฎิบัติการ Innovation Process

Empathize Mindset & Thinking Process

 • Innovation Mindset
 • Who are your customers?
 • How to identify Target group?
 • How to identify Customer’s Pain
 • Assignment #1

Define

 • How to define and prioritize value?
 • How to define problem?
 • Assignment #2

Ideate

 • How to design solution?
 • How to generate ideas?
 • Assignment #3
DAY 2 : วันที่ 16 ตุลาคม 2566
Coaching & Teaching Assistantผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำรายองค์กร ตามงานฝึกปฎิบัติการตามที่ได้มอบหมาย (Assignment) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมผู้อบรมสามารถนำแนวคิด Innovation Process ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเพื่อนำเสนอต้นแบบนวัตกรรมได้จริง

 • รับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรเป็นรายองค์กร
 • องค์กรละ 1 ชั่วโมง
DAY 3 : วันที่ 25 ตุลาคม 2566
Prototype

 • How to build prototype?
 • Technique : Minimum viable product, build, and measure

Storytelling and Presentation Technique

 • การฝึกนำเสนอในกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้เกิดประสบการณ์จริง
 • Assignment #4
DAY 4 : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
Coaching & Teaching Assistant : Prototype & Test & Pre Present

 • รับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรเป็นรายองค์กร
 • How to Test and iterate designed solution? : ทดลอง Prototype เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอด วิเคราะห์ความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการ รวมถึงการเรียบเรียงความคิดและไอเดียที่ได้ จัดข้อมูลมากมายเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ
 • ทดลอง Pre – Present
 • องค์กรละ 1 ชั่วโมง
DAY 5 : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
Presentation & Iterate

 • นำเสนอ Prototype พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรและข้อคิดเห็นจากเพื่อนร่วมคลาส
 • เป็นการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
 • How to improve and modify?
 • นำเสนอผลการดำเนินการสร้าง Prototype ของทีมแก่ผู้บริหารขององค์กร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นพัฒนาการของตนเอง ทั้งสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่พัฒนาได้อีก
 • สรุปและปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบ Certificate

 

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม Vat 7%)

บุคคลทั่วไป / 1 ท่าน Promotion

สมัคร 2 ท่าน / องค์กร

Promotion

สมัคร 3 ท่าน / องค์กร

20,000 31,500 38,000
สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 5 %

 

โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์การชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 2100508619
ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ ส่งมาที่ E-mail: training@ftpi.or.th
สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
ติดต่อสอบถาม
แผนกบริการฝึกอบรม : จันทกานต์ และเอราวรรณ
Tel. 02-619-5500 ต่อ 455-456, 083-297-9494
Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles