FTPI VIT: Future-Fit Workforce - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FTPI VIT: Future-Fit Workforce

วันที่อบรม
วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เตรียมพร้อมทักษะความรู้สู่อนาคต รองรับทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยโปรแกรมฝึกอบรม VIT: Future-Fit Workforce ซึ่งคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อาทิ Team Collaboration, Collaborative Communication, Critical Thinking, Creative Thinking, Problem Solving & Decision Making พร้อมเพิ่มเติมทักษะเฉพาะเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร ผ่านการให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบคลาสเรียนเสมือนจริง (Virtual Inhouse Training) และการเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (E-training) ควบคู่กับการเรียนรู้มุมมองความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำ ผ่านสัมมนาออนไลน์ (Productivity Re-run) กว่า 20 หัวข้อ

 

Highlights

 • เจาะลึก ด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จแก่องค์กรในอนาคต
 • ยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเสริมได้ตามความสนใจ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน และผู้บริหาร เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้จริง
 • ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ครบถ้วนทุกสาระความรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง โดยผสมผสานหลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เรียน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. เพิ่มพลังแห่งความรู้ด้วย VIT: Future-Fit Workforce ‘Power Skills’ เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต ผ่านรูปแบบ Virtual Inhouse Training
 2. เสริมแกร่งด้วยทักษะเฉพาะ ‘Specific Skills’ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับบุคลากรปฏิบัติการ (Workforce) หัวหน้างาน (Supervisor) และผู้บริหาร (Manager) โดยสามารถเลือกได้ 1 โปรแกรม เพื่อเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม E-Training
  **สามารถสลับพนักงานท่านอื่นมาเรียนรู้ได้ โดยจำกัดจำนวนตามจำนวนคนในแพคเกจหลักที่ซื้อ
 3. เรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำใน สัมมนาออนไลน์ (Productivity Community Re-run) กว่า 20 หัวข้อ ที่เผยให้เห็นถึงแนวทางการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร โดยสามารถชมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน (รายละเอียดหัวข้อ https://www.ftpi.or.th/services/training/productivity-community-rerun)

 

เหมาะสำหรับใคร ?

 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 • ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

รายชื่อวิทยากร

คุณฉันทลักษณ์ มงคล

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

 

โปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อ ! ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 2564

ต่อที่ 1 แพคเกจ VIT : Future-Fit Workforce ราคาพิเศษ

            15 Account : 105,000 (ราคาเต็ม 133,000)

            30 Account : 125,000 (ราคาเต็ม 175,000)

ต่อที่ 2 ซื้อโปรแกรม ‘Specific Skills’ เพิ่มเติมในราคาพิเศษ

ราคาต่อ 1 กลุ่มหลักสูตร

            15 User : 25,000 (ราคาเต็ม 42,500)

            30 User : 50,000 (ราคาเต็ม 84,500)

ต่อที่ 3 ส่วนลด 20% สำหรับหลักสูตร Public Training ดังนี้

 1. Innovation in Crisis : เจาะกลยุทธ์นวัตกรรมในภาวะวิกฤต
 2. Smart Change Management with OKRs in Action เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs
 3. Customer Journey Mapping สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping
 4. Key to Understand Customer Segmentation เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร
 5. Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0
 6. Process Management in Practices การจัดการกระบวนการ
 7. Professional Project Management การบริหารโครงการมืออาชีพ
 8. Creative Conflict Management การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 9. Managing Employees for Performance Achieved การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน
 10. Communication with High Impact การสื่อสารอย่างได้ผล

(รายละเอียดหัวข้อ https://www.ftpi.or.th/services/upcoming)

*** สงวนสิทธิ์ในการใช้ร่วมกับ Promotion อื่นๆ ***

 

เงื่อนไขการสมัคร 

 • เรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ / แท๊บแล็ต / สมาร์ทโฟน
 • ท่านสามารถเข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทั้ง Windows Mac Android หรือ iOS
 • หากท่านใช้เครื่อง Android หรือ PC เราขอแนะนำให้เข้าเรียนด้วย Chrome เพราะเป็น Browser ที่รองรับการรับชมวิดีโอได้ดีที่สุด
 • หากท่านใช้เครื่อง Apple เราขอแนะนำให้เข้าเรียนด้วย Chrome หรือ Safari

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-2619-5500 ต่อ 571 คุณวัชชิระ E-mail: Watchira@ftpi.or.th

วิทยากร

ฉันทลักษณ์ มงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริหารงานด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้เกิด
- การขยายเครือข่าย สร้างแนวร่วมด้านการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ ด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนากิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
- พัฒนาโครงการ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
- บริหารโครงการพิเศษ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public / In-house Training
- ดูแลการผลิตผลงานวิชาการองค์กร อาทิ วารสาร สิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา มัลติมีเดีย

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider