FSD-09 : Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 5 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-09 : Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 5

วันที่อบรม
26 - 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 11,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 5

 

“กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 หรือทักษะแห่งโลกยุคใหม่”

 

Critical Thinking  การคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างไตร่ตรองด้วยเหตุและผล มีกระบวนการคิดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดหลักเหตุผล เพื่อการพิจารณาและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จนได้คำตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือประเมิน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด

 

นักคิดเชิง Critical  จะมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับ การไต่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจึงทำการตัดสินสถานการณ์นั้นๆ ว่าเป็นความจริงหรือไม่ จากกระบวนการคิดที่รอบคอบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างมาก จึงเป็นทักษะที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

 

คุณลักษณะของ Critical Thinker จะมีความสามารถต่างๆ ดังนี้

 • การมองภาพกว้าง / ภาพใหญ่ เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิด การเป็นระเบียบ การร้อยเรียงของข้อมูลต่างๆ
 • กำหนดความสำคัญ และเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิดหรือแนวคิดต่างๆ ได้
 • กล้าตั้งข้อสังเกต คำถาม รับรู้ สร้าง และประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ นำไปสู่การพยายามหาคำตอบหรือพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆ
 • การใช้ข้อเท็จจริง หรือใช้เหตุผลในการคิด ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกจากกัน
 • จัดระบบข้อมูล แยกแยะประเภทของข้อมูล กำหนดความสำคัญของแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
  มีวิจารณญาณ วิเคราะห์ในเชิงลึก และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

 

ระยะเวลาอบรม

26-27 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 • มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
 • สามารถฟังและตีความหมายของข่าวสาร แยกแยะและประเมินข้อมูลได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อจัดการวิกฤตได้

 

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบ้ติผ่าน Workshop
 • เกมและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • แลกเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการคิดระหว่างกัน

 

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

หัวข้อการอบรม

Day 1 เข้าใจหลักคิดเชิงวิพากษ์และฝึกทักษะการคิด

 • เข้าใจหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Conception of Critical Thinking)
 • ความแตกต่างระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) กับทักษะการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การคิดเชิงระบบ (System Thinking), การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นต้น
 • ทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ
 • การทำงานของสมองกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การรับฟังและตีความหมายของข่าวสาร เพื่อสามารถแยกแยะและประเมินข้อมูลได้
 • Model ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 

Day 2 พัฒนาระบบความคิดและสมอง การประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน/การทำงาน

 • กระบวนการ (Process)ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การเผชิญกับสถานการณ์และการหาทางออกแบบWin-Win
 • การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (Critical Thinking in Daily Life)
 • การนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อจัดการวิกฤต และนวัตกรรมในองค์กร

*กำหนดการและหัวข้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

การออกใบรับรองการอบรม (Certificate)

ผู้อบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมตลอดหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

11,000 บาท / ท่าน สมัครตั้งแต่ 2 ท่าน / องค์กร

รับส่วนลดท่านละ 1,500 บาท

สถาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วิทยากร

 • คุณศศิมา สุขสว่าง
  วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรม
  และผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation Co,.Ltd.

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)

E-mail: nuntana@ftpi.or.th

 หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles