10 Days On-site Consulting and Coaching Program Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

10 Days On-site Consulting and Coaching Program Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI

วันที่อบรม
วันนี้ - 15 สิงหาคม

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 550,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 550,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.


การดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายที่ต้องการฝ่าฟันทุกวิกฤต และมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้น คือ แรงผลักดันที่ทำให้ ‘โตโยต้า’ มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งกระบวนการ และบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น โตโยต้า ยังเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในด้านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ และเทคนิคที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ถึงเวลายกระดับผลิตภาพกระบวนการผลิต เพื่อคว้าโอกาสแห่งความสำเร็จให้องค์กรตามแบบฉบับโตโยต้า
กับ 10 Days On-site Consulting and Coaching Program: Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI ที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง Jishuken ของโตโยต้าอย่างเจาะลึก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความพร้อมในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

 

Jishuken หรือ Jishukenkyu-kai คือ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอนจากโตโยต้า เริ่มต้นจาก ‘ผู้บริหาร’ ซึ่งทำหน้าที่สำรวจ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดทำเอกสารงานมาตรฐาน เพื่อนำมาตรฐานไปใช้ในกระบวนการ ควบคู่กับวิเคราะห์วิธีการทำงานปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางในการทำ Kaizen ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกำหนดเป้าหมาย และแผนการทำ Kaizen อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบความคืบหน้า ผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ จากการทำ Kaizen ได้ และสรุปผลการดำเนินการตามแนวทาง Jishuken พร้อมมุ่งสู่การยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิต
ข้อแตกต่างระหว่าง Jishuken และ Kaizen
Jishuken คือ แนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ริเริ่มโดยการวิเคราะห์ปัญหาจากผู้บริหาร ทำให้ค้นพบปัญหาและแก้ไขได้อย่างตรงจุด ซึ่งแตกต่างจาก Kaizen ทั่วไปที่เป็นการปรับปรุงทีละเล็กน้อยโดยพนักงาน แม้มีจำนวนมาก แต่อาจไม่เกิดผลลัพธ์ที่มีมูลค่าสูงและส่งผลต่อธุรกิจอย่างชัดเจน

 

จุดเด่นโครงการ
อัดแน่นด้วยความรู้และเทคนิค ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำ และ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กระตุ้นทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในองค์กรได้ด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติที่หน้างานจริง ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และการปรับปรุงที่หน้างานไปพร้อม ๆ กัน

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการปรับปรุง ด้วย Jishuken Approach และรายงานสรุปโครงการสำหรับนำเสนอผู้บริหาร
การยกระดับศักยภาพที่ชัดเจนของทีมที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ พร้อมด้วยทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแบบฉบับโตโยต้า ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างระบบปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่องค์กรสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง

 

 

คุณสมบัติองค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ
วิทยากร
ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน
ค่าใช้จ่าย
โดยวิทยากรจะเข้าให้คำปรึกษา
แนะนำที่องค์กร จำนวนทั้งสิ้น 10  วัน
(กันยายน – ธันวาคม 2564)
550,000 บาท (รวมค่าเดินทาง)
ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-2619-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร หรือ Sataporn@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles