Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 8 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 8

วันที่อบรม
8 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

ระยะเวลาอบรม : 25 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 80,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Six Sigma เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร โดยการฉีกกรอบความคิดของเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการแบบเดิมๆ ที่มักพิจารณาปัญหาในลักษณะแบบ Single Point (พิจารณาปัญหาจากการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งทำให้เราไม่เห็นความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการ) มาเป็นการพิจารณาปัญหาโดยการศึกษาถึงความผันแปรของกระบวนการ แล้วใช้เทคนิคทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาลดความผันแปรในกระบวนการ ซึ่งส่งผลทำให้ความผิดพลาดของกระบวนการลดน้อยลง และยังทำให้กระบวนการมีเสถียรภาพสูง ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม และที่ดีไปกว่านั้นคือสามารถลดต้นทุนของกระบวนการได้อย่างมหาศาล ส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตในผลกำไรอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ประมาณ 4-6 เดือน) เมื่อเทียบกับการปรับปรุงด้วยเทคนิคอื่นๆ

 

โดยการใช้แนวความคิดในเรื่องของการลดความผันแปรของกระบวนการ ตามหลักการของ Six Sigma จึงส่งผล
ทำให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรนั้นกลายเป็น Lean Process อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และนำมาซึ่งการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาล

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

8 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2566

เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการฝึกอบรม
โรงแรมในกรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินการวินิจฉัยองค์กรในขั้นตอนของ Define Phase เพื่อค้นหาความสูญเสียของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร และจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางของ Six Sigma
 • ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพที่ระดับคุณภาพเท่ากับ 6 Sigma ซึ่งที่ระดับคุณภาพดังกล่าว กระบวนการแทบจะปราศจากซึ่งความสูญเสีย ส่งผลทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรสูงขึ้น
 • เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรให้มีความรู้และความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma ในระดับ “Certified Black Belt” ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างเห็นผล

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • ผู้บริหารระด้บสูง ระดับกลางขององค์กรมีทักษะในการนำเอาเทคนิค Six Sigma ไปใช้ในการบริหารกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจให้สูงขึ้น
 • องค์กรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินโครงการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Black Belt Project ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีผลลัพธ์ของการปรับปรุงที่ยั่งยืน
 • พนักงานขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการรับรองให้เป็น Black Belt ตามแนวทางของ Six Sigma และได้รับ Certificate จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ            รวม 25 วัน

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ
Define Phase 2 วัน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานแบบ Six Sigma และแนวทางในการคัดเลือกหัวข้อการดำเนินโครงการ
ผู้บริหารระดับสูง /

Black Belt

8 – 9 พ.ค. 66
Measure Phase 5 วัน

 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดความสูญเสีย และระดับความสามารถของกระบวนการ
Black Belt
30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Measure Phase
Black Belt
8 มิ.ย. 66
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Measure Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

27 มิ.ย. 66
Analyze Phase 5 วัน
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ
Black Belt 28 – 30 มิ.ย. 66
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Analyze Phase
Black Belt 14 ก.ค. 66
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Analyze Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

31 ก.ค. 66
Improve Phase 8 วัน
 
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับตั้งกระบวนการ (Process Optimization) และลดความผิดพลาดของกระบวนการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Black Belt 1 – 4 ส.ค. 66
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – I
Black Belt 18 ส.ค. 66
 • Site Visit / Sharing
Black Belt 7 ก.ย. 66
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – ll
Black Belt 8 ก.ย. 66
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Improve Phase
ผู้บริหาร /

Black Belt

2 ต.ค. 66
Control Phase 5 วัน
 
 
 
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ (หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว) เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงาน และป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหา
Black Belt 3 – 5 ต.ค. 66
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในชั้นตอนControl Phase
Black Belt 25 ต.ค. 66
 • สรุปและปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการ LSS ดีเด่น
ผู้บริหาร /

Black Belt

31 ต.ค. 66
 • ค่าธรรมเนียมต่อองค์กรรวมผู้บริหารหรือผู้แทนเข้าร่วม Define Phase และวันนำเสนอผลงานในแต่ละ Phase องค์กรละ 1 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พนักงานในระดับตำแหน่ง Engineer และ Supervisor ขึ้นไป
 • ควรมีพื้นฐานทางด้านสถิติ

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องทำโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

 

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

 • วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma, การเพิ่มผลิตภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, การบริหารการผลิต,
  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งภาคผลิตและภาคบริการด้าน Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถช่วยลดต้นทุนจำนวนมาก อาทิ บจก.โดลไทยแลนด์, บจก.น้ำตาลมิตรผล (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล 5 โรงงานทั่วประเทศ), บจก.โฮย่าเลนส์ ประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ธนาคารนครหลวงไทย
 • ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma ฉบับ Champion และ Black Belt, บทความด้าน
  Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต
  ประสบการณ์
  วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  การฝึกอบรมด้าน Six Sigma
  สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

80,000 บาท / ท่าน

สถาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
มือถือ: 081-806-2991
E-mail: nuntana@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles