[Online Training] Business Ecosystem : ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[Online Training] Business Ecosystem : ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

วันที่อบรม
4 มิถุนายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

องค์กรธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและไม่เคยจะหยุดนิ่ง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น หลายองค์กรจึงมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศช่วงชิงผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่หรือ Business Ecosystem ทว่าเมื่อปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มผลิตภาพ นำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ระบบนิเวศธุรกิจจึงมีความซับซ้อน มีเงื่อนไขในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ เกิดการสร้างคำถามเชิงกลยุทธ์ WHO-WHAT-HOW เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่แข็งแกร่ง การเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงเห็นความจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบนิเวศธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลให้ทุกองค์กรเกิดเครือข่ายที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ให้สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ พร้อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ทุกองค์กรที่เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที เพียงแค่ปรับให้เข้ากับบริบทขององค์กรตนเอง

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในระบบนิเวศธุรกิจ

2. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปวางระบบการบริหารจัดการ วิเคราะห์หาโอกาสในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

3. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้

 

1. ความรู้และเข้าใจในระบบนิเวศธุรกิจ

2. แนวทางในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ผ่านการทำระบบนิเวศธุรกิจ

3. แนวทางการวิเคราะห์หาโอกาสในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ และขั้นตอนในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ

4. แนวทางในการจัดการระบบนิเวศธุรกิจและการขยายผล

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการศึกษา และภาคบริการสุขภาพ

– พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการปรับใช้ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อนำธุรกิจเข้าไปอยู่ในระบบได้อย่างถูกต้อง เพิ่มมูลค่าของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

วิทยากร : นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

  • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจประเมิน 18 ปี

 

รูปแบบการอบรม : ผ่านระบบ Zoom

 

กำหนดการ
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 10.30

 

ระบบนิเวศธุรกิจ คืออะไร แตกต่างจากการทำธุรกิจปกติอย่างไร

ระบบนิเวศธุรกิจช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร

10.45 – 12.00

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการศึกษา ภาคบริการสุขภาพ

เราจะวิเคราะห์หาโอกาสในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจได้อย่างไร

13.15 – 14.30 ขั้นตอนในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ
14.45 – 16.00 การจัดการระบบนิเวศธุรกิจและการขยายผล

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat7% รวม Vat7% ราคาต่อ 2 ท่าน
Member 3,900 4,173
Non-member 4,200 4,494

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 455, 466-467

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนบริการฝึกอบรม
02-6195500 ต่อ 451, 466-467 Line : @FTPI

วิทยากร

นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)Latest Course


Latest Articles