SD-DAB-5: Data Analytics for Business Revised - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-DAB-5: Data Analytics for Business Revised

วันที่อบรม
1 - 2 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
• บรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel และ Power BI


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

หลักสูตร Data Analytics for Business รุ่น 5

ยุคของการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) หรือที่เราเรียกว่า Big Data ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data & Data Analytics ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ การฟังเสียงลูกค้า การนำเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า การพยากรณ์ยอดขายสินค้า นำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ เป็นต้น

กุญแจของความสำเร็จนั้นอยู่ที่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง


ระยะเวลาฝึกอบรม

1 -2 มีนาคม 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics
 • เข้าใจรูปแบบของการทำ Data Analytics
 • เรียนรู้และสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
 • สามารถนำ Tools และแนวความคิดในการแสดงผล (Data Visualization)

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel และ Power BI
  *ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม
  **ผู้เข้าอบรมรบกวนเตรียม Notebook 1 คน ต่อ เครื่อง เพื่อใช้ในการทำ Workshop

 

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย / แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สนใจการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม

 • Introduction & Importance of Big Data and Data Analytics
 • การนำเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล (Data Pre-Preparation) การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data Transformation) เพื่อนำมาวิเคราะห์
 • รูปแบบของ Data Analytics
 • เทคนิคการทำนายและแบ่งประเภทข้อมูล (Data Classification and Prediction)
 • เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
 • เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Association Rule Discovery)
 • วิธีการและตัวอย่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูล
 • Workshop Data Analytics and Visualization Tools
 • Analytics Life Cycle

*หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วิทยากร
ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)

 

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
 • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลสากล (ICDL KUSRC)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (DAT)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

13,000 บาท / ท่าน

สถาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles