BDA-04 : Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 4 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

BDA-04 : Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 4

วันที่อบรม
25 - 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตร Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ยุคของการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety)
หรือที่เราเรียกว่า Big Data ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data & Data Analytics ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ การฟังเสียงลูกค้า การนำเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า การพยากรณ์ยอดขายสินค้า นำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ เป็นต้น

กุญแจของความสำเร็จนั้นอยู่ที่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง


ระยะเวลาฝึกอบรม

25 – 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics
 • เข้าใจรูปแบบของการทำ Data Analytics
 • เรียนรู้และสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
 • สามารถนำ Tools และแนวความคิดในการแสดงผล (Data Visualization) ไปใช้

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  *ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม
  **ผู้เข้าอบรมรบกวนเตรียม Notebook 1 คน ต่อ เครื่อง เพื่อใช้ในการทำ Workshop

 

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย / แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สนใจการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม

 • Introduction & Importance of Big Data and Data Analytics
 • การนำเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล (Data Pre-Preparation) การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data Transformation) เพื่อนำมาวิเคราะห์
 • รูปแบบของ Data Analytics
 • เทคนิคการทำนายและแบ่งประเภทข้อมูล (Data Classification and Prediction)
 • เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
 • เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Association Rule Discovery)
 • วิธีการและตัวอย่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูล
 • Workshop Data Analytics and Visualization Tools

*หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วิทยากร
รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
 • บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียม Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM (ยังไม่รวม Vat 7%)

12,000 บาท / ท่าน สมัครตั้งแต่ 2 ท่าน / องค์กร

รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

สถาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles