Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

วันที่อบรม
4 - 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญได้อย่างสมดุล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

 

ประโยชน์

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

 

หัวข้อ

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและเครื่องมือในการบริหารจัดการลูกค้า
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์Latest Course


Latest Articles