Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

วันที่อบรม
29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับองค์กร หรือผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยน เห็นตัวอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัล

วัตถุประสงค์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์การได้รับรางวัล ที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับองค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ทำจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงองค์กร

 

วิธีการ 

ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่ได้รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการถาม-ตอบ

 

ระยะเวลา

กำหนดวัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รับจำนวนจำกัด (หากสนใจโปรดระบุในใบสมัครเพื่อ สำรองที่ล่วงหน้า)

 

ภายในประเทศ กำหนดจัด 5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
ครั้งที่ 1 : 14 ธันวาคม 2565 (เลื่อนจาก 5 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 2 : 18 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 : 21 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 4 : 15 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 5 : 29 พฤศจิกายน 2565 ยกเลิก !!
อัตราค่าลงทะเบียนต่อครั้ง 5,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่เข้าเยี่ยมชมแล้ว



Latest Course


Latest Articles