TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 3 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 3

วันที่อบรม
11 - 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 28,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 30,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ระยะเวลา 4 วัน

  • อบรม ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง) : วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2566

 

การผลิตของโตโยต้ามีเป้าหมายหลักในเรื่องการทำงานที่ปลอดภัย สินค้ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระยะเวลาสั้นและต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น โตโยต้าจึงต้องมีเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและระบบการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา ขั้นตอนการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองในการค้นหาปัญหาและสามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และทำการ    ไคเซ็นในภาพกว้างอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นข้อสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในด้านการผลิต เพื่อให้องค์กรบรรลุทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และเป็นผู้นำทำกิจกรรมไคเซ็นในภาพกว้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำและมุมมองในการไคเซ็น

– การค้นหาปัญหาของระบบการผลิตด้วย Material & Information Flow Chart

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

– การบริหารจัดการรายวัน (Daily management)

– ฝึกการทำกิจกรรม Jishuken ที่หน้างานจริง

– ดูตัวอย่างกิจกรรมไคเซ็นจริงที่หน้างาน

– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

บทนำ

– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

– แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ และมุมมองในการไคเซ็น

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพปัจจุบันผ่านการทำ Material & Information Flow Chart (MIFC)

Day 2 กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 2: การจัดเตรียมเอกสารงานมาตรฐาน

  • งานมาตรฐาน 3 ประเภท
  • เอกสารงานมาตรฐาน 5 อย่าง

– ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการทำงานตามมาตรฐานของการทำงานปัจจุบัน

  • การตรวจสอบ Sequence – Motion – Time

– ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและระบุสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการ Kaizen

  • การวิเคราะห์ Value – Non value – Muda, Inventory stock, Std.stock

– ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเป้าหมาย

Day 3 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#1

– ขั้นตอนที่ 6: กำหนดแผนการทำ Kaizen และทำ Kaizen

– ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบผลการทำ Kaizen

Day 4 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#2

– ขั้นตอนที่ 8: สรุปผลการทำกิจกรรม Jishuken

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ราคาต่อ 1 ท่าน
  ก่อน Vat 7% รวม Vat7%
Member 28,000 29,960
Non-member 30,000 32,100

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพ และ จันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดLatest Course


Latest Articles