TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 2 New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 2 New

วันที่อบรม
18 - 19 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 68,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 71,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ระยะเวลา 4 วัน

  • อบรม 2 วัน ในรูปแบบ Online Training : วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565
  • ติดตามผลการอบรม 2 วัน : การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม สามารถเข้าร่วมได้ 3 – 5 ท่าน/องค์กร
  • วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) ฝึกปฎิบัติ (Practice) และให้คำปรึกษาแนะนำรายองค์กร ณ สถานประกอบการ

 

การผลิตของโตโยต้ามีเป้าหมายหลักในเรื่องการทำงานที่ปลอดภัย สินค้ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระยะเวลาสั้นและต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น โตโยต้าจึงต้องมีเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและระบบการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา ขั้นตอนการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองในการค้นหาปัญหาและสามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และทำการ    ไคเซ็นในภาพกว้างอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นข้อสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในด้านการผลิต เพื่อให้องค์กรบรรลุทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และเป็นผู้นำทำกิจกรรมไคเซ็นในภาพกว้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำและมุมมองในการไคเซ็น

– การค้นหาปัญหาของระบบการผลิตด้วย Material & Information Flow Chart

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

– การบริหารจัดการรายวัน (Daily management)

– ฝึกการทำกิจกรรม Jishuken ที่หน้างานจริง

– ดูตัวอย่างกิจกรรมไคเซ็นจริงที่หน้างาน

– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

บทนำ

– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

– แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ และมุมมองในการไคเซ็น

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพปัจจุบันผ่านการทำ Material & Information Flow Chart (MIFC)

Day 2 กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 2: การจัดเตรียมเอกสารงานมาตรฐาน

  • งานมาตรฐาน 3 ประเภท
  • เอกสารงานมาตรฐาน 5 อย่าง

– ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการทำงานตามมาตรฐานของการทำงานปัจจุบัน

  • การตรวจสอบ Sequence – Motion – Time

– ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและระบุสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการ Kaizen

  • การวิเคราะห์ Value – Non value – Muda, Inventory stock, Std.stock

– ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเป้าหมาย

Day 3 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#1

– ขั้นตอนที่ 6: กำหนดแผนการทำ Kaizen และทำ Kaizen

– ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบผลการทำ Kaizen

Day 4 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#2

– ขั้นตอนที่ 8: สรุปผลการทำกิจกรรม Jishuken

หมายเหตุ :

(1) การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน

(2) ค่าเดินทาง
กรณีที่ 1 :

1.1) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล องค์กรของผู้อบรมส่งรถมารับทีมงานเอง ไม่คิดค่าเดินทาง
1.2) ที่ปรึกษาเดินทางเองในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,800 บาท ต่อวัน

กรณีที่ 2 :

2.1) พื้นที่ต่างจังหวัด องค์กรของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และส่งรถมารับทีมงานที่สนามบินไปยังที่พักและสถานประกอบการของผู้อบรม

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

อบรมได้ 3-5 ท่าน/องค์กร

Online Training 2 วัน

ติดตามผล ณ สถานประกอบการ 2 วัน

  ก่อน Vat 7% รวม Vat7%
Member 68,000 72,760
Non-member 71,000 75,970

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาถ และ จันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles