CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) New

วันที่อบรม
15 - 16 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในปัจจุบันหลายธุรกิจประสบกับความต้องการทางการตลาดที่ลดลง ประสบปัญหาการทุ่มงบทำการตลาด โดยคิดกลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นั่นเป็นเพราะการทำกิจกรรมการตลาดแบบไร้ทิศทาง ขาดการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และยุทธวิธี ซึ่งต้องมีการกำหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตร Marketing Strategy จะเผยเคล็ดลับการวางกลยุทธ์การตลาดขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ Data อย่างลึกซึ้ง เจาะลึกทั้งส่วนของกลุ่มเป้าหมาย จุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์เรา และแบรนด์คู่แข่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เห็นโอกาสในการใช้ข้อมูลให้เกิดคุณค่าและเกิดเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ทางการตลาดด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการตลาดขององค์กรที่ดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ทำความเข้าใจธุรกิจตนเอง ลูกค้า สภาพการแข่งขันเพื่อนำไปวางแผนการตลาด
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบัน
 • สามารถนำเครื่องมือและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการวางกระบวนการทำงานทางการตลาด สู่การวางแผนกลยุทธ์จริง
 • สามารถประเมินกลยุทธ์การตลาดเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
 • เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เห็นมุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดจากองค์กรต่าง ๆ ที่มาอบรม

 

Learning Method:

 

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด
 • หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน​

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 เมษายน  2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565

 

หัวข้อ

Day 1

 • Disruption and success transformation cases in your business
  • Cases from speaker’s experiences
  • Cases from global researches
  • วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพการแข่งขัน แรงกดดันทางธุรกิจสู่เทรนด์การตลาดยุคใหม่
 • Landscape Research รู้จักตัวเองและรู้จักตลาด
 • Customer centric frameworks : Understand Consumer & Target
  • ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมองจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลัก
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
 • Product & Brand Positioning ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • Workshop การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

Day 2

 • เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเลือกแผนการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์
 • Marketing Tools และการเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ
 • กลยุทธ์ Co –Marketing เพิ่มพลังให้แบรนด์ ผ่านการร่วมมือจากคู่พันธมิตร
 • การจัดทำแผนการตลาด และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)
 • Workshop
  • Marketing Plan
  • นำเสนอแผนการตลาด
วิทยากร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles