Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER

วันที่อบรม
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญได้อย่างสมดุล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

 

ประโยชน์

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565

 

หัวข้อ

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและเครื่องมือในการบริหารจัดการลูกค้า
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles